สรุปผลการสัมมนาพิจารณ์และร่างงบการเงินตามมาตรฐาน IFRS17

สรุปผลการสัมมนาพิจารณ์ร่างงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และร่างงบการเงินที่ปรับปรุงตามความเห็นจากการสัมมนาพิจารณ์สำหรับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย

 

 

หมายเหตุ: ร่างงบการเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมาตรฐานการรายงานการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พฤหัสบดี, กันยายน 30, 2564