ร่างแนวปฏิบัติ เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย