ร่างหลักการการลงทุนให้กู้ยืมสำหรับกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยการให้กู้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ (Syndicated Loan) สำหรับบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย