ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตเปิดสาขา ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือ เลิกสาขาของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ....