ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอรับอนุญาตการซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. ... และร่างคำขอรับอนุญาตการซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์