ร่างประกาศนายทะเบียนที่ออกตามความในประกาศ คปภ. ว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการถือตราสารทุนในนิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจประกันภัย ของบริษัประกันชีวิต พ.ศ. ....490.43 KB
PDF icon หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการถือตราสารทุนในนิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจประกันภัย ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ....1.92 MB
PDF icon หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ....235.44 KB
PDF icon หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ....913.81 KB
PDF icon หนังสือขอความร่วมมือสมาคมประกันชีวิตไทย255.19 KB
PDF icon หนังสือขอความร่วมมือสมาคมประกันวินาศภัยไทย267.29 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พฤหัสบดี, ธันวาคม 12, 2562