ร่างบันทึกสลักหลังความคุ้มครองผลประผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) (9 พฤษภาคม 2557)