ร่างคำสั่งนายทะเบียนที่ ... /๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบช่องทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับบริษัทประกันชีวิต