รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย : ร่างคำสั่งนายทะเบียน เรื่องขยายระยะเวลาการให้ใช้แบบ ข้อความ กรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย