รายการตรวจสอบเอกสาร (Check lists)สำหรับการยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย