รับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบรายงาน พฤติกรรมที่อาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย และช่องทางการรายงานการฉ้อฉลประกันภัย สำหรับบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓

รับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบรายงาน พฤติกรรมที่อาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย 
และช่องทางการรายงานการฉ้อฉลประกันภัย สำหรับบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓  ระหว่างวันที่ 8 - 15 ธันวาคม 2563
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
อังคาร, ธันวาคม 8, 2563