พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (5 ตุลาคม 2565) 1/2

- บทบาทหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- สาระสำคัญของกฎหมาย

- ความคืบหน้าของกฎหมายลำดับรอง

- แนวทางการปฎิบัติตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (5 ตุลาคม 2565) 2/2

- การบริหารจัดการความเสี่ยง

- การจัดทำบันทึกรายการ

- หน้าที่ในการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

- การบริหารจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

- บทกำหนดโทษ

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (10 ตุลาคม 2565) 1/2

- ผลการศึกษาการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจประกันภัย (DATA FLOW)

- แนวทางปฎิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับธุรกิจประกันภัย

- สรุปสาระสำคัญของแนวปฎิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับธุรกิจประกันชีวิต

- ถาม-ตอบประเด็นปัญหา

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (10 ตุลาคม 2565) 2/2

 ผลการศึกษาการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจประกันภัย (DATA FLOW)

- แนวทางปฎิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับธุรกิจประกันภัย

- สรุปสาระสำคัญของแนวปฎิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย

- ถาม-ตอบประเด็นปัญหา

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
จันทร์, มกราคม 23, 2566