ประกาศให้บริษัทประกันชีวิต / วินาศภัยเปิดทำการติดต่อกับประชาชน ปี 2562-2563