ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด

 1. ตามหลักของการประกันภัยทั่วไปในการทำประกันภัยผู้เอาประกันภัยจะตัองกำหนดจำนวนเงิน เอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินเพื่อจะได้รับการชดใช้เต็มตามมูลค่าที่แท้จริง แต่สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัดกำหนดให้ผู้เอาประกันภัย สามารถกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงได้เป็นกรณีพิเศษซึ่งเมื่อเกิดความ เสียหายแล้วก็จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงสูงสุดไม่เกินจำนวนเงิน เอาประกันภัย ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่เป็นเจ้าของบ้านอยู่อาศัยได้มีโอกาส เข้าถึงการประกันภัยโดยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพียง 600 บาท
 2. ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ได้แก่ บ้าน ทาวเฮาส์ บ้านแฝด ตึกแถว ห้องชุดสำหรับอยูอาศัย ในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม (เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง)
 3. ความคุ้มครอง มี 6 ภัยหลัก คือ
  1. ไฟไหม้
  2. ฟ้าผ่า
  3. ระเบิด
  4. ภัยที่เกิดจากการเฉี่ยวการชนของยวดยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ (ช้าง ม้า วัว ควาย) รวมถึงการหล่นทับของสินค้าที่บรรทุกมากับยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะนั้น
  5. ภัยจากอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
  6. ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ที่เกิดจากการปล่อย การรั่วไหล การล้นออกมาของน้ำ จากท่อน้ำ ถังน้ำ ระบบทำความร้อน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ รวมถึงน้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าไปภายในอาคารจากการเสียหายของหลังคา หน้าต่าง ประตู ฯลฯ
 4.  การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย แบบต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (First Loss)
  1. 600,000 บาท สำหรับสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารคอนกรีต
  2. 250,000 บาท สำหรับสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
  3. 150,000 บาท สำหรับสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่คอนกรีตหรือครึ่งตึกครึ่งไม้

  First Loss หมายถึง เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่บาทแรกจนเต็ม จำนวนเงินจำกัดความรับผิด โดยไม่มีการนำเงื่อนไขหลักการเฉลี่ยมาใช้

 5.  เบี้ยประกันภัย กำหนดเบี้ยประกันภัย 600 บาทต่อกรมธรรม์ สำหรับวงเงินเอาประกันภัย ทั้ง 3 แบบ

ตัวอย่าง บ้านราคา 1,000,000 บาท ตั้งอยู่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ตามพิกัดฯ อยู่เขตรับประกันอัคคีภัย ชั้น 5)

ชั้นสิ่งปลูกสร้าง

จำนวนเงิน เอาประกันภัย

อัตราฯตามชั้น ของเมือง

เบี้ยประกันอัคคีภัยสำหรับ ที่อยู่อาศัยปกติ (บาท)

เบี้ยประกันอัคคีภัยสำหรับ ที่อยู่อาศัยแบบประหยัด (บาท)

ชั้น 1

600,000

1.065

6,390

600

ชั้น 2

250,000

1.665

4,162

600

ชั้น 3

150,000

1.805

2,707

600

 

 

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าเป็นการประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (600,000 บาท)หากมีความเสียหายบางส่วนโดยคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 400,000 บาท การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็น ดังนี้
1) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยปกติ จะคำนวณโดยใช้หลักการเฉลี่ยความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยนั้นด้วย ดังนี้
ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะชดใช้ = (600,000 x 400,000)/1,000,000 = 240,000 บาท
2) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด จะชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะชดใช้ = 400,000 บาท (ไม่นำหลักการเฉลี่ยมาคิด)

6. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

6.1 หลักการดังกล่าวข้างต้นจะนำไปรับประกันภัยที่อยู่อาศัยทั่วประเทศโดยเฉพาะ เจ้าของบ้านในต่างจังหวัดจะได้รับประโยชน์สูงสุดเนื่องจากไม่มีการนำอันดับชั้นของเมืองซึ่งมีการ กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยส่วนภูมิภาคไว้สูงกว่าอัตราเบี้ยประกันภัยในเขตธรรมดาทั่วไปมาใช้

6.2 รองรับนโยบายรัฐบาลที่จะนำระบบการประกันภัยให้เข้าถึงประชาชนรากหญ้า

6.3 ภาคธุรกิจประกันภัยมีการขยายตัว

7. สามารถซื้อประกันภัยได้ที่บริษัทประกันวินาศภัยทุกบริษัท

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน