ขอรับฟังความคิดเห็นร่างใบคำขอเอาประกันชีวิต ฉบับมาตรฐาน