การปรับปรุงร่างงบการเงินตาม IFRS 17 ฉบับปรับปรุงที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานย่อยด้านนโยบายบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

สรุปการแก้ไขร่างแบบงบการเงินเพิ่มเติมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย และร่างงบการเงินที่ปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 ฉบับปรับปรุงที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานย่อยด้านนโยบายบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 สำหรับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย
 
หมายเหตุ: ร่างงบการเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมาตรฐานการรายงานการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
อังคาร, มกราคม 18, 2565