การประกันภัยอิสรภาพ

การประกันภัยอิสรภาพ คืออะไร

การประกันภัยอิสรภาพ เป็นการประกันภัยที่จัดขึ้นโดยมีแนวความคิดมาจากการที่ศาลยุติธรรม จะจัดระบบการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย โดยเพิ่มทางเลือกให้ประชาชน สามารถใช้หนังสือรับรองความรับผิดของบริษัทประกันภัย เป็นหลักประกันมาวางศาลได้

ศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการประกันภัย และสมาคมประกันวินาศภัย จึงได้ร่วมกันจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพขึ้น เมื่อประชาชนได้ซื้อประกันภัยอิสรภาพแล้ว บริษัทประกันภัยจะออกหนังสือรับรองให้ผู้เอาประกันภัยถือไว้ หากผู้เอาประกันภัยได้ทำความผิด และตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยระหว่างระยะเวลาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความสะดวกอย่างยิ่งจากการที่สามารถใช้หนังสือรับรองนี้ ยื่นแก่เจ้าพนักงานเพื่อใช้ในการประกันตัว โดยไม่ต้องหาหลักทรัพย์อื่นใดมาวางเป็นหลักประกัน

รูปแบบการประกันภัยอิสรภาพ

การทำประกันภัยอิสรภาพมี2รูปแบบคือ

แบบที่ 1 กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทำความผิด (ใช้กับบุคคลทั่วไป)
ให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกดำเนินคดี และถูกควบคุมตัวในคดีอาญาในฐานความผิดอันเนื่องมาจากการกระทำโดยประมาท

บริษัทประกันภัยจะออกหนังสือรับรองตามจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยนำไปใช้เป็นหลักประกัน ในการขอประกันตัวต่อเจ้าพนักงาน และหากผู้เอาประกันภัยได้ใช้หนังสือรับรองเพื่อประกันตัวไปแล้ว แต่ยังไม่เต็มวงเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถขอหนังสือรับรองฉบับใหม่ ซึ่งมีวงเงินประกันตัวเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ที่คงเหลืออยู่จากบริษัทประกันภัยได้

แบบที่ 2 กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพหลังกระทำความผิด (ใช้กับผู้ตกเป็นผู้ต้องหา หรือ จำเลย) 
ให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกดำเนินคดี และถูกควบคุมตัวในคดีอาญาในทุกลักษณะฐานความผิด

บริษัทประกันภัยจะออกหนังสือรับรองตามจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันในการขอประกันตัวต่อเจ้าพนักงาน ตามคดีที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 

ผู้สามารถซื้อประกันภัย

1. กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทำความผิด ผู้สามารถซื้อประกันภัย คือ บุคคลทั่วไป เช่น ครู ทนายความ นักบัญชี พยาบาล แม่บ้าน พนักงานขับรถ เป็นต้น
2. กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพหลังกระทำความผิด ผู้สามารถซื้อประกันภัย คือ ผู้ตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลย
 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

แบบที่ 1 กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทำความผิด
- ตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือ
- จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

แบบที่ 2 กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพหลังกระทำความผิด
- นับแต่เวลาที่ได้เริ่มประกันตัวจนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา หรือ
- นับแต่เวลาที่ได้เริ่มประกันตัวจนศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษา หรือ
- นับแต่เวลาที่ได้เริ่มประกันตัวจนศาลฎีกามีคำพิพากษา หรือ
- นับแต่เวลาที่ได้เริ่มประกันตัวจนคดีถึงที่สุด
 

เบี้ยประกันภัย

แบบที่ 1 กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทำความผิด
อัตราเบี้ยประกันภัย ขั้นต่ำ 0.5% ขั้นสูง 1% ตัวอย่างเช่น จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท ผู้เอาประกันภัยจะจ่ายเบี้ยประกันภัยอยู่ระหว่าง 500 - 1,000 บาท

แบบที่ 2 กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพหลังกระทำความผิด
เบี้ยประกันภัยแบ่งตามชั้นศาลที่มีคำพิพากษาและฐานความผิด อัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 5% ขั้นสูง 20% ตัวอย่างเช่น จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท ผู้เอาประกันภัยจะจ่ายเบี้ยประกันภัยอยู่ระหว่าง 5,000 - 20,000 บาท
 

ส่วนลดเบี้ยประกันภัย

- หากผู้เอาประกันภัยมีบุคคลค้ำประกันต่อบริษัท จะได้รับส่วนลด 10% ของเบี้ยประกันภัย
- หากผู้เอาประกันภัยมีหลักทรัพย์มาวางประกันร่วม จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยลดลงตามสัดส่วนราคาหลักประกัน
 

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

ทั้งฝ่ายผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย
 

การคืนเบี้ยประกันภัย

บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณี ดังนี้
แบบที่ 1 กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทำความผิด
- เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ในระหว่าง ระยะเวลาประกันภัยไม่มีการเรียกร้องให้ประกันตัว บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัย

แบบที่ 2 กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพหลังกระทำความผิด
- เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างระยะเวลาประกันภัย โดยไม่ผิดสัญญาประกันตัว บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยครึ่งหนึ่ง ให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย หรือ
- เมื่อเจ้าพนักงานไม่อนุญาตให้ประกันตัว บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้เต็มจำนวน โดยหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 500 บาท หรือ
- เมื่อเจ้าพนักงานอนุญาตให้ประกันตัว แต่ภายหลังมีคำสั่งถอนหรือยกเลิกการให้ประกันตัว หรือ ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องการที่จะประกันตัวอีกต่อไป บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ร้อยละ 20 หรือ
- ผู้เอาประกันภัยไม่ผิดสัญญาประกันตัวจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ร้อยละ 20
 

การใช้หนังสือรับรอง

แบบที่ 1 กรมธรรม์ประกันภัยก่อนกระทำความผิด
- กรณีไม่มีการกระทำความผิดในระหว่างระยะเวลาประกันภัย หนังสือรับรองจะสิ้นอายุตามระยะเวลาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
- กรณีมีการกระทำความผิด ผู้เอาประกันภัยกระทำความผิดในระหว่างระยะเวลาประกันภัย แต่ยังไม่ได้ถูกควบคุมตัว บริษัทประกันภัยจะขยายเวลาการใช้หนังสือรับรอง ที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยออกไป 1 ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยนำไปใช้ประกันตัวในความผิด ที่ได้กระทำขึ้นภายในระยะเวลาประกันภัยนั้น และเมื่อหนังสือรับรองได้ใช้เป็นหลักประกันแล้ว จะมีผลผูกพันบริษัทจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

แบบที่ 2 กรมธรรม์ประกันภัยหลังกระทำความผิด
จะมีผลผูกพันบริษัทและใช้เป็นหลักประกันสำหรับการประกันตัวในฐานความผิดทางคดีอาญา จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา
 

การซื้อประกันภัยอิสรภาพ

หากต้องการซื้อประกันภัยอิสรภาพ สามารถติดต่อได้ที่บริษัทประกันวินาศภัยทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 เป็นต้นไป

รายชื่อบริษัท ซึ่งมีกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพก่อน หรือหลังกระทำความผิด และอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ (ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนเมื่อ 11 มี.ค. 47) 
 

ลำดับ
ชื่อบริษัท
ลำดับ
ชื่อบริษัท
ลำดับ
ชื่อบริษัท
1.
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
21.
บจ. แอ๊ดวานซ์ประกันภัย
41.
บจ. ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย
2.
บจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
22.
บมจ. นวกิจประกันภัย
42.
บจ. วิริยะประกันภัย
3.
บจ. คิวบีอี ประกันภัย
23.
บจ. นารายณ์สากลประกันภัย
43.
บมจ. ศรีอยุธยาประกันภัย
4.
บมจ. จรัญประกันภัย
24.
บมจ. นำสินประกันภัย
44.
บจ. ส่งเสริมประกันภัย
5.
บจ. เจ้าพระยาประกันภัย
25.
บมจ. บางกอกสหประกันภัย
45.
บจ. สยามซิตี้ อินชัวรันส์
6.
บจ. ชับบ์ประกันภัย (ประเทศไทย)
26.
บมจ. ประกันคุ้มภัย
46.
บจ. สหมงคลประกันภัย
7.
บจ. อวีว่า ประกันภัย (ไทย)
27.
บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
47.
บจ. สัมพันธ์ประกันภัย
8.
บมจ. ทิพยประกันภัย
28.
บจ. ประกันภัยศรีเมือง
48.
บมจ. สามัคคีประกันภัย
9.
บมจ. เทเวศประกันภัย
29.
บจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)
49.
บจ. สินทรัพย์ประกันภัย
10.
บจ. สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย
30.
บจ. พระนครธนบุรีประกันภัย
50.
บมจ. สินมั่นคงประกันภัย
11.
บมจ. ไทยเจริญประกันภัย
31.
บจ. พัชรประกันภัย
51.
บจ. อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย
12.
บจ. บีที ประกันภัย
32.
บจ. พาณิชย์การประกันภัย
52.
บจ. อาคเนย์ประกันภัย (2000)
13.
บมจ. ไทยประกันภัย
33.
บจ. พุทธธรรมประกันภัย
53.
บมจ. อินทรประกันภัย
14.
บจ. ไทยพัฒนาประกันภัย
34.
บจ. ไพบูลย์ประกันภัย
54.
บจ. เอเชียสากลประกันภัย
15.
บจ. ไทยพาณิชย์ประกันภัย
35.
บมจ. ภัทรประกันภัย
55.
บจ. คูเนีย ประกันภัย
16.
บจ. ไทยศรีซูริคประกันภัย
36.
บจ. มิตรแท้ประกันภัย
56.
บจ. เอราวัณประกันภัย
17.
บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
37.
บจ. เมืองไทยประกันภัย
57.
บมจ. แอกซ่าประกันภัย
18.
บจ. ไทยสมุทรประกันภัย
38.
บจ. โรยัลแอนด์ซันอัลลายแอนซ์ ประกันภัย
58.
บจ. มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย
19.
บจ. ธนชาติประกันภัย
39.
บจ. ลิเบอร์ตี้ประกันภัย
59.
บมจ. กมลประกันภัย**
20.
บจ. ธนวัฒน์ประกันภัย
40.
บจ. โอสถสภาประกันภัย
 
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน