การทบทวนกฎหมายอนุบัญญัติกฎหมายด้านความมั่นคงทางการเงิน (Regulatory Guillotine) เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2562