กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal Life

กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal Life ทางเลือกใหม่สำหรับประชาชน

กรมการประกันภัยได้ออกประกาศนายทะเบียนเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกและเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ และหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตและอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2547 ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้ให้ความเห็นชอบให้บริษัทประกันชีวิตรายหนึ่งขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับประชาชนและสร้างความหลากหลายให้กับธุรกิจประกันภัยแล้ว โดยมีลักษณะรายละเอียด ดังนี้

1. การประกันชีวิตในลักษณะควบคุมการลงทุน (Investment-linked life insurance)

เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่แยกส่วนความคุ้มครองชีวิต และส่วนการลงทุนอย่างชัดเจน โดยจะมีการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการลงทุนของบริษัท แต่ไม่ต่ำกว่าผลตอบแทนขั้นต่ำที่ได้รับรองไว้

2. ความโปร่งใส

เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ที่มีการระบุค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ค่าการประกันภัย มูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยในแต่ละช่วงเวลา และจำนวนผลตอบแทนที่ได้รับ ซึ่งการแสดงรายละเอียดดังกล่าวไม่มีในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบทั่ว ๆ ไป

3. ความยืดหยุ่น

เป็นการประกันชีวิตที่เปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันภัยสามารถที่จะเลือกปรับเปลี่ยนความคุ้มครองชีวิต และส่วนการออมเงิน รวมทั้ง ปรับเพิ่มหรือลดจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระและจำนวนครั้งที่ชำระได้

4. สิทธิ์ในการถอนมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยสามารถถอนเงินจากมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยของตนเองได้ โดยอาจมีค่าใช้จ่ายภายใต้ข้อกำหนดของแต่ละบริษัท ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ เป็นการประกันภัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เอาประกันภัยที่ เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงอายุ การดำเนินชีวิต สภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งตอบสนองการมีส่วนร่วมจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทได้

 

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
จันทร์, กรกฎาคม 28, 2557