การเข้าร่วมโครงการ

การเข้าร่วมโครงการ

บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ที่ประสงค์เป็นอาสาสมัครประกันภัยด้วยความสมัครใจ

เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครประกันภัย

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน คปภ.จังหวัดและสำนักงาน คปภ.เขต (กทม.)

ไฟล์ต่างๆ: