ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

♦  ปี 2532 กรมการประกันภัย เดิมมีชื่อเรียกว่า สำนักงานประกันภัย และได้จัดตั้งหน่วยงานส่วนภูมิภาคขึ้น

          ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการประกอบกิจการของสาขาบริษัทประกันภัย ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์และเผยแพร่

          ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยแก่ประชาชน จึงได้เชิญชวนผู้มีจิตอาสาเข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

          การประกันภัยเป็นต้นมา
 

♦  เมื่อ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2536 จึงมีความจำเป็น

          เร่งด่วนที่จะต้องประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เรื่อง พ.ร.บ. สู่ประชาชนให้ทั่วถึง
 

♦  ปี 2545 สำนักงานฯ ได้จัดโครงการสัปดาห์รวมใจประกันภัย พ.ร.บ. 100% จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่นำอาสา

          สมัครประกันภัยในพื้นที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
 

♦  ปี 2546 รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณสำหรับจัดอบรมให้แก่อาสาสมัครประกันภัย และได้ประกาศใช้

         “ระเบียบกรมการประกันภัยว่าด้วยอาสาสมัครประกันภัย” เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2546

          จึงนับได้ว่าอาสาสมัครประกันภัยกำเนิดขึ้นมีระเบียบรองรับอย่างเป็นทางการในวันดังกล่าว