วิสัยทัศน์ (VISION)

“สำนักงาน คปภ. เป็นหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เป็นภูมิคุ้มกันของประเทศในการบริหารความเสี่ยง ให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ภาระกิจหลัก :

1. กำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง (To Regulate)

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัย มีบทบาทสร้างเสริมความเข้มแข็ง มั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ (To Enhance)

3. คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมจากการประกันภัย (To Protect)  

 

ยุทธศาสตร์ : E.F.F.E.C.T. 

E

Proactively Educating the Public and Product Developing

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมการให้ความรู้เชิงรุกต่อสาธารณชน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของตลาดและเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพให้ระบบประกันภัยของประเทศ 

 

เพื่อให้สาธารณชนมีความรู้ความเข้าใจต่อระบบการประกันภัยได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

 1. เพื่อให้ระบบการประกันภัยของประเทศมีทิศทางการเติบโตที่ชัดเจน มั่นคงและน่าเชื่อถือ ด้วยการใช้กลไกการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เป็นตัวกระตุ้น
 2. เพื่อพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชนให้เกิดมากยิ่งขึ้นและเพิ่มความเข้าใจและสร้างประโยชน์จากการใช้ระบบประกันภัยให้ได้ครอบคลุมและกว้างขวางขึ้น
 3. เพื่อเพิ่มความชัดเจนและกว้างขวาง ในการตระหนักและรับรู้ของสาธารณชนต่อบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. ในการให้ความรู้และพัฒนาให้ระบบประกันภัยของประเทศมีความน่าเชื่อถือ

  กลยุทธ์ :

  1. ยกระดับความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย (Change-Agent และ Multipliers) ในพื้นที่สำคัญ ทั่วประเทศเพื่อให้มีความเข้าใจ สามารถสร้างประโยชน์จากระบบประกันภัย
      และนำไปขยายผลต่อสาธารณชนทั่วไปได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้น และเอื้อต่อการเติบโตเพิ่มความมั่นคงและน่าเชื่อถือให้ภาคอุตสาหกรรม

  2. ผลักดันให้ภาคธุรกิจประกันภัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเกิดความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

  3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สำนักงาน คปภ. เป็นที่รู้จักและให้ธุรกิจประกันภัยเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนอย่างชัดเจน และกว้างขวางมากขึ้น ผ่านการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

F

Modify & Improve upon the Fundamentals

พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจมีความรวดเร็วคุ้มค่าและเอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านบทบาท การบริหารจัดการภายในองค์กร

 1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกระบวนการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความรวดเร็ว ได้มาตรฐาน เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจ และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับอนาคต
 2. เพื่อยกระดับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน คปภ. ให้เป็นไปตามมาตรฐาน     มีบุคลากรที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการให้บริการ ให้ความรู้แก่ประชาชนและการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงาน คปภ. ได้ดียิ่งขึ้น
 4. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน คปภ. ได้ประจักษ์ เข้าใจ และซาบซึ้งในค่านิยมองค์กร

  กลยุทธ์ :

  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เอื้อต่อการพัฒนาในอนาคต

  2. ยกระดับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นมาตรฐาน โดยครอบคลุม การปรับโครงสร้างองค์กรและถ่ายทอด/สื่อสารให้โครงสร้างใหม่สามารถเป็นที่เข้าใจได้ง่าย
      และเอื้อต่อการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการวางแผนอัตรากำลังคน และการพัฒนาระบบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ

  3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในที่เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจของสำนักงาน คปภ.

  4. เพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดและสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เป็นที่รับรู้ เข้าใจและซาบซึ้งได้ง่ายและรวดเร็ว

  FE

  Foster Expansion of Strategic Alliance Network to Promote
  Industry Growth and Increase Market Fluidity

  สร้างและขยายเครือข่ายพันธมิตรและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตและสภาพคล่องของภาคอุตสาหกรรม 

  1. เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยในภูมิภาคอาเซียนมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด และมีแนวทางการกำกับดูแลที่สอดคล้องกัน
  2. เพื่อขยายช่องทางและเพิ่มโอกาสให้บริษัทประกันภัยของประเทศสามารถขยายกิจการไปสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน (CLMV) ได้อย่างมั่นคง
  3. เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านโครงสร้างธุรกิจประกันภัยที่เหมาะสม

       กลยุทธ์ :

    1. ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียนผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และการผลักดันให้กฎหมายและกรอบการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในแต่ละประเทศ
        มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Harmonization of Rules and Regulations) ในการเป็นกลไกสำคัญที่เพิ่มโอกาสในการขยายกิจการไปสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน (CLMV)
    2. พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมประกันภัย

   C

   Ensure the Proper Market Conduct to Enhance the Industry’s Credibility and Stability

   พัฒนาระบบการกำกับและตรวจสอบด้านเสถียรภาพ พฤติกรรมการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อระบบประกันภัย

   1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับ ตรวจสอบและพัฒนากฎหมายแม่บทด้านการประกันภัยให้เหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานสากล
     พร้อมทั้งมีการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างชัดเจน ทั่วถึง และสามารถใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยได้อย่างเต็มรูปแบบ 
   2. เพื่อใช้แนวทางการกำกับและตรวจสอบเป็นกลไกที่ทำให้ตลาดมีความมั่นคง ยุติธรรม และน่าเชื่อถือ
   3. เพื่อให้สาธารณชนได้รับความคุ้มครองช่วยเหลืออย่างเหมาะสมด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพจากการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
   4. เพื่อยกระดับพฤติกรรมทางตลาดและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้มีมาตรฐานและสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      กลยุทธ์ :

    1. พัฒนามาตรฐานการกำกับตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลให้ธุรกิจประกันภัยมีความเข้มแข็งมีการบริหารงานที่ดี

    2. พัฒนากฎหมายแม่บทด้านการประกันภัยให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยมีความเข้มแข็ง มีการบริหารงานที่ดี

    3. เพิ่มศักยภาพการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัย มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตอบสนองความต้องการและความเสี่ยงของผู้บริโภคได้ทันสถานการณ์

    4. ปรับปรุงการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยมุ่งเน้นการปรับวงเงิน ปรับโครงสร้างตลาดประกันภัยรถภาคบังคับและการจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

    5. ยกระดับพฤติกรรมทางตลาดและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้มีมาตรฐานและสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    T

    Using the Advancement of Techniques and Information Technology to Increase
    the Public Knowledge in Utilizing Insurances to Manage Risk & Maintain Stability

    พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี และฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันภัยของประเทศให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

    1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้มีความทันสมัย สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและนอกองค์กรได้รวดเร็วขึ้น
    2. เพื่อสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานภายในองค์กร และการเผยแพร่ความรู้และให้บริการต่อสาธารณชน 

         กลยุทธ์ :

     1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ. และเพิ่มบทบาทการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่ความรู้

     2. พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานภายในองค์กรการเผยแพร่ความรู้และให้บริการต่อสาธารณชน