วิสัยทัศน์ (VISION)

“สำนักงาน คปภ. เป็นองค์กรชั้นนำที่สร้างเสริมระบบประกันภัยให้เข้าถึงโดยง่าย เป็นธรรม และยั่งยืน”

พันธกิจ :

1. กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้มีเสถียรภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีธรรมาภิบาล

2.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันภัยให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มในอนาคต

3. สร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังค่านิยมการใช้ระบบประกันภัยในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมจากการประกันภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ :


 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยน :

ปรับเปลี่ยนและเพิ่มมิติการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมรับมือความเสี่ยงใหม่ และสอดคล้องกติกาสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชื่อมั่น :

สร้างความเชื่อมั่นและปลูกฝังค่านิยมด้านการประกันภัยด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและกลไกที่เป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก้าวล้ำ :

สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยปรับตัวให้ทันกับความก้าวล้ำของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ระบบนิเวศน์ที่เหมาะสมและการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา :

ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์ความเสี่ยง (Risk Landscape) ของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ บุคลากรมีศักยภาพสูง กระบวนการทำงานมีความคล่องตัว และขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย