คณะกรรมการ คปภ.

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

คณะกรรมการโดยตำแหน่ง

ปลัดกระทรวงการคลัง
นายประสงค์  พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร 
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นายวิรไท สันติประภพ
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์
เลขาธิการ คปภ. (เลขานุการ)
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านกฎหมาย
นายอัชพร จารุจินดา
ด้านบริหารธุรกิจ
นายวิชัย  อัศรัสกร
ด้านการเงิน
นายวัชรา  ตันตริยานนท์
ด้านเศรษฐศาสตร์
นายสุวิชญ  โรจนวานิช
ด้านการประกันภัย
นายรพี  สุจริตกุล
ด้านการบัญชี
นายประสัณห์ เชื้อพานิช
ด้านเศรษฐศาสตร์
นางสาวจุฬารัตน์  สุธีธร