เครื่องแบบ คปภ.

ตัวอย่างเครื่องแบบและการแต่งกาย
pdfDownload8.28 MB
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของเลขาธิการ พนักงานและลูกจ้าง
pdfDownload75.71 KB

ตราสัญลักษณ์ คปภ.

  • สามเหลี่ยม
  • สามเหลี่ยมสองรูปซ้อนกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม
  • รูปสีทองตรงกลางคือประภาคารสีทองตั้งตระหง่านส่องแสงนําทาง
  • สีทองและสีนํ้าเงิน

สามเหลี่ยม

สื่อถึงความแข็งแกร่งและแสดงถึงบทบาทหลักของสำนักงาน 3 ประการ คือการกำกับดูแลการส่งเสริมและพัฒนา และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์

สามเหลี่ยมสองรูปซ้อนกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม

สื่อถึง 4 Stakeholders หลักที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจ ประกันภัยไทย ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ประชาชน และ คนกลางประกันภัย และสี่เหลี่ยมสมมาตรสื่อถึงความเป็นกลางความน่าเชื่อถือ และความยุติธรรม

รูปสีทองตรงกลางคือประภาคารสีทอง ตั้งตระหง่านส่องแสงนําทาง

แสดงให้เห็นบทบาทภารกิจของสำนักงาน คปภ. ในการระแวดระวัง กำกับดูแล ผลักดัน ส่งเสริม ชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาในธุรกิจประกันภัย

สีทองและสีนํ้าเงิน

แสดงให้เห็นถึงความเป็นองค์กรขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัย

 

ไฟล์ AI : Logo สายด่วน 1186
zipDownload518.64 KB
ไฟล์ AI : Logo สำนักงาน คปภ.
zipDownload392.08 KB
ไฟล์ PNG : Logo สำนักงาน คปภ. และ สายด่วน 1186
zipDownload106.71 KB