แผนพัฒนาธุรกิจประกันภัย

 

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 1   59.30 MB
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2   72.80 MB
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 PDF 13.50 MB
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4     ภาษาไทย       English      E-Book PDF 645 KB
Insurance Development Plan Vol.2 PDF 3.80 MB
summary of Insurance Dev. Plan Vol.2 PDF 19.00 KB

 

จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ภาคธุรกิจประกันภัยของประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งให้มีบทบาทในการระดมเงินออม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมตัวแทนประกันชีวิต สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย จัดทำ "แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2549 - 2554" เพื่อให้เป็นแผนด้านการประกันภัยแห่งชาติ ที่เป็นกรอบทิศทางที่ชัดเจน ทั้งทิศทางนโยบายของภาครัฐในการกำกับดูแลและส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจประกันภัย และทิศทางการดำเนินงานของภาคธุรกิจประกันภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีพัฒนาต่างๆ ที่จะช่วยกันผลักดันอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ

การจัดทำแผนพัฒนาการประกันภัยจึงเป็นความพยายามที่จะกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัย ผู้ซึ่งมีบทบาทหลักในการดำเนินงานให้มียุทธศาสตร์และแนวทางในการปรับพฤติกรรม ทั้งระบบบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและกลไกต่างๆ ให้อยู่ในภาวะที่เหนือกว่าและทันสมัยกว่า ภายใต้ข้อจำกัดของสภาวะแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยแผนพัฒนาการประกันภัยมีเป้าประสงค์ที่เกิดจากการระดมสมองร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่ทำให้รู้เขารู้เรา  เพื่อให้สามารถเลือกยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานได้อย่างคุ้มค่า เพื่อให้สามารถเร่งรัดขบวนการทำงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว