สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง                                                                                                       Update มีนาคม 2564


**หากต้องการค้นหาในศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการสามารถค้นหาได้ในหมวดหน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง                     
                 

       กด Ctrl+F เพื่อค้นหาด้วยคำค้น               

ลำดับที่ เรื่อง ดาวน์โหลด /Link
1 การแจ้งชื่อตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต(วินาศภัย) เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์
2 กการแจ้งชื่อตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต(วินาศภัย) เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์
3 การออกใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย (เมื่อผ่านการทดสอบความรู้)
4 การแจ้งเปลี่ยนแปลงนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย เข้า - ออกสังกัดนิติบุคคล
5 การเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย (นิติบุคคล)
6 การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินสำหรับการรับหรือจ่ายเบี้ยประกันภัย (นิติบุคคล)
7 นิติบุคคลแจ้งนายทะเบียนเป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นิติบุคคลเปลี่ยนแปลง ผู้จัดการสาขา หรือผู้บริหารสาขา/รายการที่จดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
8 การขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
9 การขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทน/นายหน้าขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life Insurance)
10 การเลิกประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย
11 การขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ระบบออนไลน์ (E-Service)
12 การขออนุญาตซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์/การขออนุญาตก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
13 การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ชีวิต)
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (วินาศภัย)
15 การขอความเห็นชอบซื้อ-ขาย ทรัพย์สินกับกรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท
16 การต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล ในรูปกระดาษ
17 การให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรม และแผนการจัดอบรม รายละเอียดหลักสูตรอบรมเพื่อขอรับ ขอต่ออายุใบอนุญาต ประเภท การประกันวินาศภัย
18 การให้ความเห็นชอบแผนและรายละเอียดหัวข้อการสัมมนา เพื่อนับเป็นชั่วโมงการอบรมขอต่ออายุใบอนุญาต
เป็นตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป
19 การต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ หรือระบบการส่งรายงานทางอิเล็คทรอกนิคส์
20 การขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ชีวิต)
21 การขอความเห็นชอบให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการข้อมูล สถานที่เก็บเอกสาร และสถานที่ฝึกอบรมที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัท
22 การขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต
23 การขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
24 การขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
25 การขออนุญาตเปิดสอบนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดา (รอบพิเศษ)
26 การขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
27 กการขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
28 การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
29 การให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรม และแผนการจัดอบรม รายละเอียดหลักสูตรอบรมเพื่อขอรับ ขอต่ออายุใบอนุญาต ประเภท การประกันชีวิต
30 การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต
31 การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล (การยื่นขออนุมัติวัตถุประสงค์)
32 การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
33 การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
34 การให้ความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยและแบบและข้อความ แบบอัตโนมัติ
35 การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
36 การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต
37 กการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
38 กการขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล (กรณีขาดต่ออายุใบอนุญาตและขอรับใบอนุญาตใหม่)
39 กการขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล (หลังจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล)
40 การขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (วินาศภัย)
41 การยื่นขอรับความเห็นชอบทั่วไป (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
42 การให้ความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยและแบบและข้อความ แบบยูนิตลิงค์และยูนิเวอร์แซลไลฟ์
43 การรับรองสถาบันให้เป็นผู้อบรมผู้ขอรับ หรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย และหลักสูตรการอบรมที่จะได้รับการขึ้นทะเบียน
44 การยื่นขอรับความเห็นชอบแบบต่ออายุ
45 การขออนุญาตเอาประกันภัยต่อเกินกว่าความเสี่ยงสุทธิ (Net amount at risk)
46 คำขออนุญาตเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัยต่อผู้ลงทุนในวงจำกัด
     

 

 

 

     กลับด้านบน