โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการประกันภัย (Insurance Bureau System)Search (Help)


company location

Latest News

9 มีนาคม 2559
Update Excel Template ของการประกันภัยทุกประเภทแบบประกันภัย


12 มกราคม 2559
Upload แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยทุกประเภทแบบประกันภัย


2 พฤศจิกายน 2558
Upload แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยและ Excel Template ทั้ง 5 แบบประกันภัย


1 ตุลาคม 2558
Upload แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยทุกประเภท


คำถาม-ตอบจากการประชุม
Upload คำถาม-ตอบ หลังการประชุม วันที่ 8 กันยายน 2558


คำถาม-ตอบจากการสัมมนา
7 พ.ค. 2558
ประชุมเตรียมความพร้อมของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System)ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย


25 ก.พ. 2558
สำนักงาน คปภ. จัดประชุมเรื่องการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System) ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทยเป้าประสงค์ของโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประกันภัยเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการกำหนดมาตรการหลักสำคัญที่สนับสนุนมาตรการอื่นๆ ตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2557) ได้แก่ มาตรการในการส่งเสริมศักยภาพด้านระบบข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System) ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของข้อมูลประกันภัยเพื่อการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย อีกทั้งเพื่อยกระดับการดำเนินกิจการของอุตสาหกรรมประกันภัย เพิ่มศักยภาพของบริษัทประกันภัยในการแข่งขันในระดับสากล และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลประกันภัยที่ถูกต้องอย่างเท่าเทียมกัน


ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลด้านการประกันภัย โทร.(66)2515-3995-9
ติดต่อทางอีเมล click ที่นี่