โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการประกันภัย ด้านการประกันวินาศภัย(Insurance Bureau System)

เตรียมพร้อมเริ่มใช้งานระบบจริง 1 มกราคม 2561

คำสั่งและประกาศ

คำสั่ง คปภ. ที่ ๑๒/๒๕๖๐
เรื่อง ให้บริษัทยื่นรายงานการรับประกันวินาศภัยและค่าสินไหมทดแทน
update 14/12/60
ประกาศนายทะเบียน
เรื่อง กำหนดแบบรายงานการรับประกันวินาศภัยและค่าสินไหมทดแทน พ.ศ.๒๕๖๐
  
update 26/12/60
ประกาศนายทะเบียน
เรื่อง กำหนดแบบรายงานการรับประกันวินาศภัยและค่าสินไหมทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
update 28/12/61

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรม Generate XML File สำหรับส่งข้อมูล 32 bit update 19/09/65
โปรแกรม Generate XML File สำหรับส่งข้อมูล 64 bit update 19/09/65
โปรแกรม Excel Template ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ update 12/06/63
โปรแกรม Conversion สำหรับส่งข้อมูล 32 bit update 11/11/62
โปรแกรม Conversion สำหรับส่งข้อมูล 64 bit update 11/11/62

หนังสือเวียนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดการนำส่งข้อมูล PDF File update 24/04/63
แนวทางการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดการนำส่งข้อมูล Excel File update 24/04/63
การปรับปรุงแบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ    update 09/11/65
คู่มือการใช้งานสำหรับบริษัทประกันภัย update 24/09/62
แนวทางแก้ปัญหาข้อผิดพลาดการนำส่งข้อมูล update 24/09/62
คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบและจัดเตรียมข้อมูล Conversion update 24/09/62
คู่มือการลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ update 17/12/60

แบบรายการและโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยตามแนบท้าย

Conversion Spec update 14/05/63
การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ    update 09/11/65
การประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ update 19/09/59
การประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ update 19/09/59
การประกันภัยทรัพย์สิน update 19/09/59
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง update 19/09/59
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด update 19/09/59

Word File   

Conversion Spec update 14/05/63
การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ    update 09/11/65
การประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ update 19/09/59
การประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ update 19/09/59
การประกันภัยทรัพย์สิน update 19/09/59
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง update 19/09/59
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด update 19/09/59

ตาราง MasterData

รหัสบริษัทประกันวินาศภัย update 15/05/62
ตารางรหัสจังหวัด, อำเภอ, ตำบล    update 22/04/65
รหัสประเทศ update 16/05/59


การดำเนินงานโครงการ

การประชุม

คำถาม-ตอบจากการประชุมในวันที่ 8 กันยายน 2558  |

23 กรกฎาคม 2558  |

7 พฤษภาคม 2558  |คำถาม-ตอบในการประชุม|

25 กุมภาพันธ์ 2558 |คำถาม-ตอบในการประชุม |

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลด้านการประกันภัย โทร.(66)2515-3995-9
ติดต่อทางอีเมล click ที่นี่