โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการประกันภัย ด้านการประกันวินาศภัย(Insurance Bureau System)Search (Help)


company location

Latest News

9 มีนาคม 2559
Update Excel Template ของการประกันภัยทุกประเภทแบบประกันภัย


12 มกราคม 2559
Upload แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยทุกประเภทแบบประกันภัย


2 พฤศจิกายน 2558
Upload แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยและ Excel Template ทั้ง 5 แบบประกันภัย


1 ตุลาคม 2558
Upload แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยทุกประเภท


คำถาม-ตอบจากการประชุม
Upload คำถาม-ตอบ หลังการประชุม วันที่ 8 กันยายน 2558


คำถาม-ตอบจากการสัมมนา
7 พ.ค. 2558
ประชุมเตรียมความพร้อมของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System)ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย


25 ก.พ. 2558
สำนักงาน คปภ. จัดประชุมเรื่องการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System) ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
ทดสอบการนำเข้าข้อมูลทางช่องทาง Upload


คู่มือการนำส่งข้อมูล

คู่มือการจัดเตรียมข้อมูลก่อนการนำส่งข้อมูล updated 28/7/58
คู่มือการติดตั้งและตรวจสอบ Public Key updated 2/9/58

Download CaSecurityCom

CaSecurityCom.dll updated 28/7/58
คู่มือการติดตั้ง CaSecurityCom updated 28/7/58

การจัดเตรียมข้อมูลระบบสำหรับขั้นตอนการส่งข้อมูล

Excel Template + XSD   

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ updated 9/03/59
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ updated 9/03/59
การประกันภัยทรัพย์สิน updated 9/03/59
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง updated 9/03/59
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด updated 9/03/59
การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ updated 9/03/2016

รายการแก้ไข Excel_Template Version A01   

ทุกประเภทประกันภัย updated 9/03/59
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ updated 9/03/59
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ updated 9/03/59
การประกันภัยทรัพย์สิน updated 9/03/59
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง updated 9/03/59
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด updated 9/03/59
การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ updated 9/03/59ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลด้านการประกันภัย โทร.(66)2515-3995-9
ติดต่อทางอีเมล click ที่นี่