โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการประกันภัย ด้านการประกันวินาศภัย(Insurance Bureau System)Search (Help)


company location

Latest News

7 พ.ค. 2558
ประชุมเตรียมความพร้อมของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System)ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย


25 ก.พ. 2558
สำนักงาน คปภ. จัดประชุมเรื่องการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System) ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
ประชุมเตรียมความพร้อมของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย

        จากการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ทางสำนักงาน คปภ. สมาคมประกันวินาศภัยไทยและบริษัทประกันวินาศภัยทุกบริษัท ได้ร่วมประชุมเพื่อรับทราบถึงแบบรายการโครงสร้างข้อมูลของการประกันภัยทุกประเภทแบบประกันแล้ว โดยทางสำนักงาน คปภ.และสมาคมวินาศภัยไทยเห็นควรให้มีการจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกัน เพื่อทราบถึงกระบวนการทำงานงานของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย
        สำนักงาน คปภ. จึงจัดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัยในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น.

        สถานที่จัดประชุม
        ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

        ผู้เข้าร่วมประชุม
              - ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย
              - ผู้แทนบริษัทประกันวินาศภัยทุกบริษัท  ผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัทละ 2 ท่าน
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ ระบบลงทะเบียน !!

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลด้านการประกันภัย โทร.(66)2515-3995-9
ติดต่อทางอีเมล click ที่นี่