โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการประกันภัย ด้านการประกันวินาศภัย(Insurance Bureau System)Search (Help)


company location

Latest News

7 พ.ค. 2558
ประชุมเตรียมความพร้อมของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System)ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย


25 ก.พ. 2558
สำนักงาน คปภ. จัดประชุมเรื่องการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System) ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
การประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

        การจัดทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลการประกันภัย ได้รับความร่วมมือจากสมาคมประกันวินาศภัยไทยและบริษัทประกันภัยในการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดและโครงสร้างข้อมูลการประกันวินาศภัยไปแล้วนั้น ในการนี้สมาคมประกันวินาศภัยไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการ ได้สนับสนุนสำนักงาน คปภ. โดยการเข้าร่วมดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย เพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมประกันภัยให้มีฐานข้อมูลการประกันวินาศภัยที่ครบถ้วน จำเป็นต่อการส่งเสริมการประกอบธุรกิจและประโยชน์สาธารณะ ซึ่งในขณะนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ดำเนินการวิเคราะห์ออกแบบรายการโครงสร้างข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
        สำนักงาน คปภ. จึงจัดให้มีการประชุมเพื่อให้บริษัทรับทราบแผนการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงาน ตามแบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยที่สมาคมวินาศภัยไทยได้ออกแบบไว้ โดยมีแผนงานกำหนดให้บริษัทประกันภัยทำการการทดสอบระบบในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558

        สถานที่จัดประชุม
        ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

        ผู้เข้าร่วมประชุม
              - ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย
              - ผู้แทนบริษัทประกันวินาศภัยทุกบริษัท  บริษัทละ 2 ท่าน
                     - ผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
                     - ผู้รับผิดชอบในการส่งข้อมูลรายงาน

เอกสารเกี่ยวกับการประชุม

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุม

เอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดก่อนเข้าประชุม

ตาราง MasterData

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลด้านการประกันภัย โทร.(66)2515-3995-9
ติดต่อทางอีเมล click ที่นี่