โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการประกันภัย ด้านการประกันชีวิต (Insurance Bureau System)

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการประกันภัย ด้านการประกันชีวิต


Search (Help)


company location

Latest News

20 พ.ค. 2557
สำนักงาน คปภ. รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากสมาคมประกันชีวิตไทยและบริษัทประกันภัย

16 พ.ค. 2557
ติดตั้งระบบเพื่อการทดสอบด้านเทคนิคโดยสำนักงาน คปภ.

22 ธ.ค. 2556
ภาคธุรกิจและสำนักงาน คปภ. ร่วมพิจารณาชุดข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลด้านการประกันภัยเป้าประสงค์ของโครงการ

        สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประกันภัยเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการกำหนดมาตรการหลักสำคัญที่สนับสนุนมาตรการอื่นๆ ตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2557) ได้แก่ มาตรการในการส่งเสริมศักยภาพด้านระบบข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System) ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของข้อมูลประกันภัยเพื่อการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย อีกทั้งเพื่อยกระดับการดำเนินกิจการของอุตสาหกรรมประกันภัย เพิ่มศักยภาพของบริษัทประกันภัยในการแข่งขันในระดับสากล และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลประกันภัยที่ถูกต้องอย่างเท่าเทียมกัน


ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลด้านการประกันภัย โทร.(66)2515-3995-9
ติดต่อทางอีเมล click ที่นี่