กรณีที่ผู้ขอเป็นนิติบุคคล

Title ไฟล์ข้อมูล
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน) (นว.8) ดาวน์โหลด
หนังสือรับรองประวัติและคุณสมบัติของกรรมการ (ชีวิต) ดาวน์โหลด
คำขอรับใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.2) ดาวน์โหลด
หนังสือรับรองประวัติและคุณสมบัติของกรรมการ (วินาศภัย) ดาวน์โหลด
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน) (นช.8) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประวัติผู้เข้าสอบ ดาวน์โหลด
คำขอรับใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.2) ดาวน์โหลด
คำขออนุญาตเปิดสาขา ของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.11) ดาวน์โหลด
ตัวอย่างวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจนายหน้า ดาวน์โหลด
คำขออนุญาตเปิดสาขา ของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.11) ดาวน์โหลด