ตัวแทนนายหน้าประกันภัย

Title ไฟล์ข้อมูล
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.7) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
คำขอขึ้นทะเบียนเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทการจัดการประกันภัยต่อ ดาวน์โหลด
คำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.1) ดาวน์โหลด
หนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทอื่น (ตว.6) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้รับเบี้ยประกันภัย (นว.12) ดาวน์โหลด
ใบสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้ทำสัญญาประกันชีวิต (ตช.9) ดาวน์โหลด
หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.5) ดาวน์โหลด
คำขอต่ออายุใบอนุญาติเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.7) ดาวน์โหลด
ใบสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ดาวน์โหลด
หนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริทอื่น (ตช.6) ดาวน์โหลด
คำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.1) ดาวน์โหลด
คำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.1) ดาวน์โหลด
หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันชีวิต (ตช.5) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้รับเบี้ยประกัน (นช.12) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้ทำสัญญาประกันวินาศภัย (ตว.9) ดาวน์โหลด
คำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (ตช.1) ดาวน์โหลด
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.7) ดาวน์โหลด