แบบฟอร์มคำขอ

Title ไฟล์ข้อมูล
คำขอขึ้นทะเบียนเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทการจัดการประกันภัยต่อ ดาวน์โหลด
คำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.2) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
คำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.1) ดาวน์โหลด
คำขอรับใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.2) ดาวน์โหลด
คำขออนุญาตเปิดสาขา ของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.11) ดาวน์โหลด
หนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทอื่น (ตว.6) ดาวน์โหลด
ใบสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้รับเบี้ยประกันภัย (นว.12) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้ทำสัญญาประกันชีวิต (ตช.9) ดาวน์โหลด
ตัวอย่างวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจนายหน้า ดาวน์โหลด
คำขออนุญาตเปิดสาขา ของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.11) ดาวน์โหลด
หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.5) ดาวน์โหลด
ใบสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ดาวน์โหลด
คำขอต่ออายุใบอนุญาติเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.7) ดาวน์โหลด
หนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริทอื่น (ตช.6) ดาวน์โหลด
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (สถาบันการเงินหรือนิติบุคคล) (นว.8) ดาวน์โหลด
คำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.1) ดาวน์โหลด
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน) (นว.8) ดาวน์โหลด
หนังสือรับรองประวัติและคุณสมบัติของกรรมการ (ชีวิต) ดาวน์โหลด

Pages