นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ระบบการยื่นคำขอรับใบอนุญาต หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Online Actuarial License Approval: OALA)

ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ

➤ คู่มือการลงทะเบียน (Registration Guideline)

➤ การยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 

รายชื่อนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน (update 30 เมษายน 2566)

 

กฎหมาย/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

    ประกันชีวิต

    

    ประกันวินาศภัย

   

   ประกาศอื่น ๆ

   

ข่าวประกาศ/อื่นๆ

   - ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ฉบับร่างฯ ที่ สศก. ตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ 821/2564

   - ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ฉบับร่างฯ ที่ สศก. ตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ 822/2564

กิจกรรม
-

หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

   - ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน กลุ่มกำกับมาตรฐานสำรองประกันภัย

   - สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย https://soat.or.th/en

   - สมาคมประกันชีวิตไทย https://www.tlaa.org/

   - สมาคมประกันวินาศภัยไทย https://www.tgia.org/

   - Society of Actuaries https://www.soa.org/Asia

   - Casualty Actuarial Society https://www.casact.org/

   - Institute and Faculty of Actuaries https://www.actuaries.org.uk/