หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๘

ประเภทหลักสูตร: 
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)
วันที่ฝึกอบรม: 
29 June 2561 to 08 December 2561

หลักการและเหตุผล : 

                   สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่กำกับดูแล ส่งเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย เพื่อสร้างและส่งเสริมศักยภาพบุคลากร  ทั้งในและนอกระบบประกันภัยให้มีความรู้ด้านการประกันภัย และพร้อมรองรับการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยในอนาคต

                   ปัจจุบัน การบริการด้านการประกันภัยมีบทบาทที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอันเนื่องมาจากรูปแบบของธุรกิจ ความคาดหวังจากผู้บริโภคและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการบริการด้านการประกันภัยมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้มิติของการกำกับดูแลไม่สามารถดำเนินการแต่เพียงลำพังเพียงหน่วยงานเดียว แต่จำเป็นต้องบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้จำเป็นที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบประกันภัย และความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                   สำนักงาน คปภ. ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัด “การศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) (Thailand Insurance Leadership Program)    รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑” ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงจากภาคส่วนต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ประกันภัย ทั้งการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย การประกันภัยรถภาคบังคับ การบริหารจัดการความเสี่ยงภัยในด้านต่างๆ พัฒนาการของระบบประกันภัย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสริมสร้างการเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรม และการบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จโดยสอดคล้องกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของโลก เพื่อจะได้ระดมความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่หลากหลายช่วยให้ข้อเสนอแนะและพัฒนาระบบประกันภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ : 

                   ๓.๑ เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย การบริหารจัดการความเสี่ยงภัยต่างๆ ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

                   ๓.๒ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่มีการเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อการบริหารธุรกิจประกันภัย

                   ๓.๓ เพื่อเสริมสร้างทักษะ และพัฒนาผู้บริหารให้บริหารงานเชิงกลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                   ๓.๔ เพื่อพัฒนาให้ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นำที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และวิสัยทัศน์ในการบริหารงานองค์กร และพัฒนาระบบประกันภัยให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันในระดับโลก

                   ๓.๕ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากมุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่าง ในการพัฒนาระบบประกันภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน

ระยะเวลาอบรม :

                   มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

           คุณสมบัติทั่วไป

                             ๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงาน ก.พ. รับรอง

                             ๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปี ในวันที่ปิดรับสมัคร

                             ๓. ไม่ควรอยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตร วปอ./วปรอ./ปปร./นบส./สจว./วตท./พตส./บรอ./TEPCOT/วพน./นบปส. หรือหลักสูตรอื่นในระดับเดียวกันหรือเทียบเท่า

                             ๔. เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเข้ารับการอบรมอย่างแท้จริง ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและยอมรับเงื่อนไขของการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตรทุกประการ

                             ๕. สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานและระบบเศรษฐกิจ การเงิน และการประกันภัย 

            คุณสมบัติเฉพาะ

                             ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

                             ๑. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

                             ๒. อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรืออดีตสมาชิกวุฒิสภา

                             ๓. กรรมการขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                             ๔. ตุลาการศาลยุติธรรม ตั้งแต่ชั้น ๓ ขั้นสูงขึ้นไป

                             ๕. ตุลาการศาลปกครอง ตั้งแต่รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ๖ ข้าราชการอัยการ ตั้งแต่ชั้น ๕ ขึ้นไป

                             ๗. ผู้มีตำแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือเป็นอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการประกันภัย การบริหารความเสี่ยง การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีประสบการณ์ในการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

                             ๘. ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานบริหารระดับต้น หรือสายงานอำนวยการระดับสูง หรือสายงานวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป

                             ๙. ข้าราชการทหารชั้นยศพลตรี พลอากาศตรี หรือพลเรือตรีขึ้นไป

                           ๑๐. ข้าราชการตำรวจชั้นยศพลตำรวจตรีขึ้นไป

                           ๑๑. กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน องค์กร หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน และประกันภัย

                           ๑๒. ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนหรือองค์กรพัฒนาภาคเอกชน

                           ๑๓. บรรณาธิการ หรือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และมีประสบการณ์ในงานด้านสื่อมวลชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

                           ๑๔. บุคคลที่คณะกรรมการสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงพิจารณาให้เข้ารับการศึกษาอบรม

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาอบรม

                    ๑. ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะต้องมีระยะเวลาการศึกษาอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร ซึ่งรวมถึงการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการศึกษาอบรมทั้งหมด

                    ๒. ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะต้องส่งผลงานรายงานการศึกษากลุ่ม และผ่านเกณฑ์     การประเมินตามที่คณะกรรมการสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงกำหนด

                    ๓. ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมที่มีระยะเวลาการศึกษาอบรมตามข้อ ๑๕.๑ ส่งเอกสารผลงานรายงานการศึกษากลุ่ม และผ่านเกณฑ์การประเมินตามข้อ ๑๕.๒ ให้ถือว่าสำเร็จการศึกษาอบรม โดยมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี): 
AttachmentSize
PDF icon หลักการและเหตุผล157.38 KB
PDF icon ตารางการศึกษาอบรม353.94 KB
PDF icon คู่มือการจัดทำรายงานการศึกษากลุ่ม984.64 KB
PDF icon กรอบประเด็นการจัดทำรายงานการศึกษากลุ่ม89.59 KB
PDF icon เอกสารประกอบการแนะนำการจัดทำรายงานการศึกษากลุ่ม วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (ผศ.ดร.ปรีชา วิตจิตรธรรมรส )471.99 KB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง)2.9 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (นายตนุภัทร รัตนพูลชัย)4.59 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์)15.44 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (นายพรสัณห์ เชื้อพานิช)1.64 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์)16.1 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์)14.31 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (นายประสัณห์ เชื้อพานิช)1.36 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (นายบรรยง พงษ์พานิช)846.91 KB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ)1.74 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ (นายแพทย์ธรธเนศ อายานะ)2.28 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ (นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ)18.59 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ (นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์)5.81 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ (นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม)3 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ (นายเกริกไกร จีระแพทย์)10.6 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ (นายสรชน บุญสอง)2.21 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ (นายกิตติ มานะคงตรีชีพ)520.14 KB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ (นายปิ่นสาย สุรัสวดี)583.2 KB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ (นายกิตติ สุทธิอรรถศิลป์)3.02 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ (นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล)2.97 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ (นายไพบูลย์ เปี่ยมเมตตา)1.52 MB
Package icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ (นายพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน)1.13 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ (นายวิทัย รัตนากร)3.52 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ (นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์)2.68 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ (ดร.อดิทัต วะสีนนท์)4.62 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ (ดร.ประเวทย์ ตันติสัจจธรรม)8.23 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ (นายธนศักดิ์ ฮุ่นตระกูล)1.25 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ดร. นายแพทย์ สมยศ ดีรัศมี)4.98 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ)4.23 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน)1.04 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ (นายปรีดี ดาวฉาย)4.58 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ (การดูงานที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย)19.37 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ (Ms. Stephanie Magnus)2.48 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ (นายอานนท์ วังวสุ)2.52 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ (Mr. Yu Deng)2.31 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล)6.03 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี)1.93 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ)6.35 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ)9.27 MB
PDF icon ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัย32.74 KB
PDF icon ใบสมัคร285.83 KB
File ใบสมัคร ไฟล์ word font angsana600.99 KB