ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทน

1. ในการเสนอขายกรมธรรม์ Unit Linked ทุกครั้ง ตัวแทนต้องปฏิบัติอย่างไร

การเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านตัวแทนประกันชีวิตต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติดังต่อไปนี้ด้วยเป็นอย่างน้อย

1. อธิบายเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายโดยใช้เอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทจัดทําขึ้น ประกอบกับหนังสือชี้ชวนซื้อหน่วยลงทุนที่เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. ให้คําแนะนําตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับ โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมและมีเอกสารหลักฐานที่สามารถนํามาใช้อ้างอิงได้

3. ให้คําแนะนําโดยอธิบายให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบถึงลักษณะความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตควบการลงทุนและหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ประกันชีวิต

4. ไม่นําข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัยไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น

5. ห้ามมิให้ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตเรียกเก็บหรือรับค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนและหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ประกันชีวิตจากผู้เอาประกันภัย นอกเหนือจากผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องชําระตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือตามที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดดูได้จากประกาศ คปภ. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551