WORKING LAYER

ความคุ้มครองช่วงชั้นปรกติ

การประกันภัยต่อส่วงเกินที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายในภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นบ่อยๆซึ่งต่างกับความเสียหายที่อาจจะมีมากและนานๆจึงจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่ง