WITH PROPORTION

ตามสัดส่วน

คำที่ใช้แสดงว่าในกรณีที่มีการจ่ายเงินได้ประจำ และผู้รับเงินได้ประจำถึงแก่กรรมก่อนที่จะถึงกำหนดจ่ายเงินได้ประจำครั้งต่อไป ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินได้ประจำให้ตามส่วนของระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่นับตั้งแต่ได้รับเงินได้ประจำงวดสุดท้าย