WILL

พินัยกรรม

เอกสารที่ทำขึ้นตามแบบใดแบบหนึ่งดังที่กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งผู้ทำพินัยกรรมแสดงเจตนาจะมอบทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนเมื่อตนเสียชีวิตลง