WILFUL MISCONDUCT

ความประพฤติผิดโดยจงใจ

ผู้รับประกันภัยจะไม่รับผิดในกรณีที่ความสูญเสียหรือเสียหายเกิดขึ้นจากความประพฤติผิดโดยจงใจของผู้เอาประกันภัย