WIDOW'S BENIFITS

ผลประโยชน์หญิงม่าย

1.เงินผลประโยชน์จากการประกันสังคมที่รัฐจ่าให้แก่หญิงม่าย
- 2.เงินผลประโยชน์จากการประกันสังคมของรัฐตามแผนเงินบำนาญที่จัดทำสำหรับผู้ทำงาน โดยจ่ายเงินบำนาญหรือเงินก้อนสำหรับหญิงม่าย