WEIGHT AND HEIGHT TABLE

ตารางน้ำหนักและส่วนสูง

ตารางแสดงน้ำหนักเฉลี่ยของบุคคลในระดับความสูงต่างๆกัน ซึ่งอาจจะแยกเป็นตารางสำหรับเพศชายหรือเพศหญิงก็ได้ ทั้งนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการพิจารณารับประกันชีวิต ถ้าบุคคลใดมีน้ำหนักมากเกินไปหรือน้อยเกินไป แสดงว่ามีการเสี่ยงภัยสูง ดังนั้นเบี้ยประกันภัยอาจจะต้องคิดเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานปรกติ