WEEKLY PREMIUM INCREASE

เบี้ยประกันภัยเพิ่มรายสัปดาห์

ระบบในการวัดผลงานของตัวแทน ซึ่งผู้รับประกันชีวิตที่ขายกรมธรรม์ประเภทอุตสาหะใช้เป็นมาตรการในการจ่ายผลตอบแทนแก่ตัวแทนในการเก็บเบี้ยประกันภัยรายสัปดาห์