WAIVER OF PREMIUM DISABILITY BENEFIT

การยกเว้นเบี้ยประกันภัยเพราะทุพพลภาพ

กรมธรรม์ประกันชีวิตส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองหรือให้ผลประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพอย่างสิ้นเชิงและถาวร โดยให้สิทธิแก่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป แต่กรมธรรม์จะมีผลบังคับตามปรกติจนกว่ากรมธรรม์จะสิ้นสุดตามกำหนด