UNFUNDED TRUST

ทรัสต์ที่ไม่ตั้งกองทุน

ทรัสต์ที่บริษัทประกันชีวิตจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการเกี่ยวกับรายได้อันเกิดจากกรมธรรม์ โดยนำไปจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามความในข้อตกลงทรัสต์(ดู life insurance trust ประกอบ)