SALARY SAVINGS INSURANCE

การประกันชีวิตโดยหักเงินเดือน

การขายกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่พนักงานของหน่วยงานโดยนายจ้างจะหักเงินเดือนของพนักงานทุกเดือนเป็นค่าเบี้ยประกันภัย เพื่อชำระให้ผู้รับประกันชีวิต