REVOCABLE BENEFICIARY

ผู้รับประโยชน์เปลี่ยนได้

ผู้รับประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะเปลี่ยนให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับประโยชน์ได้