RETURN COMMISSION

ค่าบำเหน็จจ่ายคืน

ค่าบำเหน็จที่ตัวแทนอาจจะต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้รับประกันภัย เมื่อมีการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย